Riaditeľka ZŠ Hutnícka o bombových hrozbách: My zamestnanci školy urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme deti ochránili.

V utorok tohto týždňa zasiahla hrozba bombových útokov aj základné školy na Spiši. Nutná bola evakuácia žiakov, ktorá poukázala na problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Primátor Anton Danko okamžite zvolal stretnutie s riaditeľmi škôl, ktoré sa uskutočnilo 9. mája 2024. Cieľom porady bolo identifikovať problémy, ktoré vznikli počas evakuácie, s cieľom zaviesť logistické riešenia pre prípad, že by sa takéto hrozby v budúcnosti opäť zopakovali.

„My ako mesto sme vydali všeobecné usmernenie, ktorého súčasťou bude aj evakuačný plán. V ňom budú mať školy určené záchytné miesta na presuny so žiakmi v prípade evakuácie. Môžem všetkých ubezpečiť, že samotné mesto bude vždy maximálne súčinné pri koordinovaní takýchto neštandardných situácií, aby o naše deti bolo vždy postarané a rodičia nemuseli mať o nich strach,“ povedal popradský primátor.

Evakuačnými miestami pre školy sa stanú viacúčelová hala Aréna a zimný štadión, aby hlavne počas nepriaznivého počasia našli evakuované deti strechu nad hlavou. Dohodnutý bol aj jednotný postup pri hláseniach školského rozhlasu, upovedomení rodičov a podobne.

Vedenie mesta na dnešnom stretnutí požiadalo riaditeľov škôl aj o upokojenie atmosféry, čo sa uskutoční počas triednických hodín a rozhovorov so žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Všetci si však želáme, aby takáto a podobná situácia už nikdy nenastala.

Vyjadrenie mesta Spišská Nová Ves

Z iniciatívy oddelenia školstva sa už 9. mája 2024 uskutočnilo obdobné stretnutie ako v meste Poprad. Na ňom dostali všetky základné školy jednotné usmernenia, vrátane evakuačných plánov, ktoré si každá škola prispôsobuje individuálne. Podrobnosti tohto stretnutia však mesto nebude zverejňovať, keďže ide o interné bezpečnostné opatrenia. Bližšie podrobnosti vám môžu prípadne poskytnúť jednotliví riaditelia ZŠ v Spišskej Novej Vsi.

Rozhovor s PaedDr. Magdalénou Jendrálovou, riaditeľkou ZŠ Hutnícka

Otázka: Ako rýchlo bola škola evakuovaná po nahlásení bomby?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Do 10 minút. Žiaci aj zamestnanci školy sa zhromaždili na športovom areáli školy a odtiaľ podľa pokynov riaditeľky školy odišli: 1.-2. ročník do MŠ na Stolárskej ulici, 3.-5. ročník do priestorov CVČ na sídlisku Západ a 6.-9. ročník domov. Okamžite riaditeľka školy o tom informovala rodičov.

Otázka: Aké opatrenia boli prijaté na zabezpečenie bezpečnosti žiakov a personálu počas evakuácie?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Použilo sa viacero únikových ciest podľa evakuačného plánu.

Otázka: Ako komunikovala škola s rodičmi a zákonnými zástupcami počas incidentu?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Prostredníctvom Edupage.

Otázka: Aké postupy má škola na mieste pre takéto situácie a boli tieto postupy dodržané?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Áno. Postupovali sme v súlade s evakuačným plánom a podľa pokynov polície. Žiaci opúšťali priestory školy okamžite a disciplinovane a to pod vedením učiteľov.

Otázka: Aké kroky podnikla škola po incidente na zlepšenie bezpečnosti a pripravenosti na podobné situácie v budúcnosti?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Zriaďovateľ zvolal na štvrtok 9. mája operatívnu poradu, kde sme si dohodli evakuačné budovy pre jednotlivé školy mesta a postup evakuácie. Pani Mgr. Júlia Čurilová nám poskytla vypracovaný materiál Podporné opatrenie – Krízová intervencia a postup školy pri riešení iných krízových situácií, ktorý nám bude nápomocný v podobných situáciách.

Otázka: Ako sa žiaci a personál cítia po incidente a akú podporu im škola poskytuje?

PaedDr. Magdaléna Jendrálová: Táto udalosť v utorok viaceré deti vystrašila a emocionálne rozhodila a preto na pokyn riaditeľky školy sme vyučovanie vo štvrtok začali triednickou hodinou, kde sme deti upokojovali, že v škole sú v bezpečí a my zamestnanci školy urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich ochránili.

Vyjadrenia rodičov

Pani Klaudia: Neviem, ako to bolo na ZŠ v Spišskej Novej Vsi, ale môj syn chodí do Smižian na cirkevnú školu. Deti boli v prvom rade evakuované do kostola a medzitým nám riaditeľ písal na Edupage, čo sa deje a kde sú deti. Takže do 10 minút sme mohli ísť po deti a v kostole sa nám super pán kaplán aj s učiteľkami venovali deťom, aby sa nebáli.

Anonym : Dobrý deň, píšem vám, pretože som bola na postup školy nahnevaná.

Otázka: Ako rýchlo ste boli informovaní o evakuácii a aké ste mali pocity, keď ste sa o tom dozvedeli?

Odpoveď: Dozvedela som sa to až vyše hodinu potom, čo sa to stalo, správou do Edupage. Skôr som to ale zistila od švagrinej, ktorá mi volala, či mi volali zo školy (vtedy som bola s mladším synom u lekára). Keďže mi nikto nevolal a nevedela som, čo je s dcérou, bol to hrozný pocit.

Otázka: Ako hodnotíte reakciu a postup školy počas a po incidente?

Odpoveď: Ja to hodnotím dosť slabé. Ako som písala, dcéra chodí do 1. ročníka, mali akurát hodinu, keď deťom cez rozhlas oznámili, že musia rýchlo preč, lebo v škole je bomba. Akože toto povedať deťom? Dcérka mi povedala, že pani učiteľka na nich veľmi kričala a ona sa veľmi bála. Nie toho, čo vyhlásili, že je v škole bomba, ale správania pani učiteľky. Takže za mňa toto nebolo zvládnuté.

Otázka: Aké opatrenia by ste chceli vidieť implementované v škole, aby sa zabezpečila bezpečnosť vašich detí?

Odpoveď: Chcela by som, aby si vytvorili poriadny evakuačný plán.

Otázka: Ako hodnotíte reakciu a postup školy počas a po incidente?

Odpoveď: Ja to hodnotím dosť slabé. Ako som písala, dcéra chodí do 1. ročníka, mali akurát hodinu , keď deťom cez rozhlas oznámili, že musia rýchlo preč, lebo v škole je bomba. Akože toto povedať deťom? Dcérka mi povedala, že pani učiteľka na nich veľmi kričala a ona sa veľmi bála. Nie toho, čo vyhlásili, že je v škole bomba, ale správania pani učiteľky. Takže za mňa toto nebolo zvládnuté. Prajem pekný deň.

0 comments