Prečo je Spišská Nová Ves čistejšia ako kedykoľvek predtým?

V posledných mesiacoch sme v Spišskej Novej Vsi čelili niekoľkým problémom. Medzi najvýraznejšie patrilo preplnenie stojísk na odpad a problémy s parkovaním. Avšak, zdá sa, že sa situácia zlepšuje. Konkrétne som to riešil tu: https://www.facebook.com/groups/SNVaokolie/permalink/7055985727803139/

Pred pár týždňami boli kontajnery preplnené a všade bol neporiadok. Dnes sú však stojiská čisté, kontajnery sú prázdne a nadrozmerný odpad je preč. Čo sa stalo? Podľa informácií od kompetentných osôb sa každý týždeň v štvrtok vykonáva zber nezákonne uloženého odpadu zo stojísk. Ide o nadrozmerný odpad, ktorý nepatrí do 1100l kontajnerov pri bytových domoch, ale na zberný dvor.

“Niektorí občania nemajú záujem tento odpad triediť alebo ho odovzdať zdarma na zbernom dvore, a tak ho vyhodia ku kontajnerom na sídlisku. Takýto odpad nie je možné naložiť do zberového vozidla, preto raz týždenne vykonávame takýto zber,” napísal nám Mgr. Peter Hudák, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva Brantner.

“Pre občanov, ktorí nemajú možnosť objemný odpad alebo elektro odpad priniesť na zberný dvor, existuje možnosť zlikvidovať tento odpad prostredníctvom jarného upratovania v meste Spišská Nová Ves, ktoré nás čaká už najbližší mesiac,” doplnil Hudák.

“Okrem zberu objemného odpadu zo stojísk spoločnosťou Brantner sa pravidelne vykonáva čistenie kontajnerových stojísk prostredníctvom pracovníkov aktivačnej činnosti na sídliskách Západ, Mier a Tarča a prostredníctvom spoločnosti MEPOS v centrálnej mestskej zóne,” napísal Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu.

“Zároveň by som však chcel upozorniť na vec, že nás vôbec neteší, že zber objemného odpadu sa musí vykonávať takto často, keďže sa v tomto prípade jedná o permanentné porušovanie VZN mesta o odpadoch, ako aj zákona o odpadoch, keďže tento odpad NEPATRÍ na kontajnerové stojiská, ale na zberný dvor, resp. zberný dvor drobných stavebných odpadov. Náklady na čistenie týchto stojísk tak znášajú všetci obyvatelia prostredníctvom poplatku za odpady,” zakončil Hamrák.

Pre rodinné domy je zber objemného odpadu 23.4 a 25.4. Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu je 7.5. a 9.5. Tieto informácie sú dôležité pre všetkých obyvateľov mesta, aby sa mohli pripraviť na jarné upratovanie a pomôcť udržať naše mesto čisté a príjemné na život. Veď spoločne môžeme dosiahnuť viac.

Je dôležité si uvedomiť, že odpadové hospodárstvo je komplexný systém, ktorý zahŕňa nielen zber a likvidáciu odpadu, ale aj jeho triedenie a recykláciu. Každý z nás má v tomto systéme svoju úlohu. Ak každý z nás prispeje svojou malou časťou, môžeme dosiahnuť veľké zmeny.

Jarné upratovanie je skvelá príležitosť, ako sa zapojiť do tohto procesu. Nielenže pomôžeme udržať naše mesto čisté, ale aj prispejeme k ochrane životného prostredia. Takže, pripravte sa na veľké jarné upratovanie a pomôžte nám urobiť Spišskú Novú Ves ešte krajšou!

Oznámenie o zbere objemného odpadu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje občanom mesta Spišská Nová Ves termíny pre jarný zber objemných odpadov v jednotlivých častiach mesta.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok … (nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady, pneumatikya biologicky rozložiteľné odpady).

Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že do kontajnerov je zakázané ukladať stavebné odpady, zeminu, konáre z orezov stromov a krov, elektroodpady, pneumatíky. nebezpečné odpady (akumulátory, „vyjazdený“ olej, farby, obaly z farieb, žiarivky, televízory, monitory …). Upozorňujeme, že za porušenie uvedeného zákazu môže byť pôvodcovi takéhoto odpadu uložená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v Kalendári zvozu separovaných zložiek  komunálneho odpadu pre rok 2024.

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov – areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (Po – Pi v čase 7:00 – 14:30). Termín pre dovoz drobného stavebného odpadu si je potrebné vopred dohodnúť v čase prevádzkových hodín Zberného dvora na t.č. +421918466715.

Nebezpečný odpad a elektroodpad môžu občania odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Po – Pi v čase 8:00 – 16:00 a So v čase 8:00 – 12:00). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení.

Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v PNEUSERVISE alebo v predajni s pneumatikami.

Oznámenie o zbere odpadov s obsahom škodlivých látok

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves termíny pre jarný zber odpadov s obsahom škodlivých látok z domácností v jednotlivých častiach mesta. Medzi tento odpad patria: použité batérie a akumulátory, elektroodpad z domácností s obsahom škodlivín (chladničky, televízory, monitory), žiarivky, odpadové motorové a prevodové oleje, rozpúšťadlá, staré farby, laky, handry a rukavice znečistené olejom, obaly znečistené olejom a pod. V rámci tohto zberu budú zbierané aj elektroodpady z domácností bez obsahu škodlivých látok.

Pre občanov bývajúcich v bytových domoch sa zber bude realizovať prostredníctvom mobilnej zberne, ktorá bude pristavená po dobu 20 minút na vybraných stanovištiach. Pri preberaní odpadu je potrebné sa riadiť pokynmi obsluhy mobilnej zberne a preukázať sa občianskym preukazom. Odpad bude prevzatý len od občanov mesta. Zber týchto odpadov je bezplatný.

Zoznam stanovíšť v jednotlivých lokalitách mesta:

Termíny a podmienky zberu týchto odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v kalendári zvozu separovaných zložiek  komunálneho odpadu pre rok 2024.

Počas celého roka môžu občania mesta horeuvedené odpady bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Po – Pi v čase 8:00 – 16:00 hod. a v So 8:00 – 12:00) – Tento odpad bude od občanov mesta prevzatý po predložení občianskeho preukazu.

0 comments